Proiectarea contractului de opțiune. Lucrări - 550475-2019


Executarea contractului este supusă unor condiţii speciale: nu III. Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. Modalitatea de indeplinire: — Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal completare si prezentare, in original, Formularul nr.

Lucrări - 550475-2019

În cazul unei asocieri, toti asociatii vor prezenta aceste documente. Documentele vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul. Conditie de calificare: Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local indiferent de cuantumul acestora. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal. Se va completa si prezenta, in original, Formularul nr.

În cazul unei asocieri, toti asociatii vor prezenta aceasta declaratie. Declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, cu referiere doar la pct.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate. Se va completa si va prezenta, in original, Formularul nr. Pentru aceasta declaratie persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Dimitriu Aurel — Primar, Opțiuni binare holyrade Laurentiu— Viceprimar, Picu Alina —Secretar, Susciuc Alina — presedinte fara drept vot in cadrul comisiei de evaluare, Ispas Aurel — membru comisie de evaluare, Hergheligiu Silvia — membru comisie de evaluare, Bahnaru Adina Maria— consilier local, Balan Maria- consilier local, Chirilov Vasile — consilier local, Iacovici Laurentiu — consilier local, Ivan Adrian — Constantin — consilier local, Cuzmin Alexandru — consilier local, Andrei Victor — consilier local, Rugina Paula — consilier local, Nicolae Danut — consilier local, Nastase Maria- consilier local, Nan Ionel — consilier local, Popa Sorin — consilier local, Oana Vasile — consilier local.

randamentul spread- ului opțiunii

Declaratia va fi prezentata si de tertii sustinatori sau subcontractanti, daca este cazul. Documentele emise in alta limba vor fi prezentate în original sau copie conforma cu originalul, însotite de traducerea autorizata si legalizata în limba româna.

Nu se accepta completarea ulterioara, cu exceptia situatiei proiectarea contractului de opțiune la art.

Natura Juridică a Opțiunii. Aspecte de Drept Comparat - JMD

Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Modalitatea de indeplinire:Prezentarea Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Proiectarea contractului de opțiune de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit, servicii proiectarea contractului de opțiune proiectare, lucrari de drumuri, faptul ca nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest certificat. Autoritatea contractanta, va solicita ofertantului clasat pe primul loc, daca acesta prezinta copie, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC, in original sau copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.

Account Options

Se va prezenta formularul nr. Nivel minim impus: Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu 40 RON. Cerinta 2. Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor: Cerinta 1. Se va prezenta lista cu servicii similare prestate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertei si lista cu lucrari similare executate in ultimii 5 ani, pana la data limita de depunere a ofertei.

opțiuni cele mai bune secrete

Cerinta 2 Exp ca operator economic in proiectare executata in ultimii in 3 ani:maxim 3 ctr avand ca obiect proiectare in domeniul infrastructurii de transport rutier, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu RON fara T.

Cerinta 3. Experienta ca operator economic in executie in ultimii 5 ani: — maxim 2 contracte avand ca obiect lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier,a caror lungime totala cumulata a fost de minim 21 km. Cerinta 4. Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii trei ani.

Sie haben keine Cookies aktiviert

Nota: Aceasta declaratie nu se refera la personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului. Cerinta 5. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si specialitate responsabil pentru indeplinirea contractului.

Cerinta 6. Dovada ca detine pers minim de specialitate ptr indeplinirea ctr.

Lucrări - - TED Tenders Electronic Daily

Pentru serviciile de proiectare ofertantul va face dovada ca detine cel putin:2 proiectanti de specialitate,specialisti in domeniul drumuri — minim 3 ani experienta in domeniul proiectare drumuri. Ptr pers de specialitate se vor prezenta:CV-urile pers responsabile direct cu îndeplinirea ctr, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini cheie în îndeplinirea ctr.

Ptr fiecare specialist propus, care nu este salariat propriu,se va prezenta in orig o declaratie de disponibilitate ptr participare in cadrul acestui contract,completata conform Form.

câți bani câștigi

Ptr exec. Ptr pers de spec. Cerinta 7.

Prima rubrică din meniul din stânga

Lista privind utilajele, instalatiile,echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic ptr indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin:1 autogreder;1 basculanta;1 buldoexcavator;1 compactor;1 macara;1 gabara;1 salupa;1 echipament pentru determinarea capacitatii portante;1 echipament pentru determinarea planeitatii si rugozitatii.

Cerinta 8.

  • JURIDICE » Pactul de optiune si promisiunea de a contracta in noul Cod civil
  • Contract de proiectare si executie lucrari pentru obcompetitionline
  • Caracteristici ale pactului de optiune – Sfatul Avocatului

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Subcontractantii vor depune declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. Certificat privind managementul sistemului calitatii SR EN ISO sau certificate echivalente în domeniile proiectare si executie drumuri in cazul asocierii se va prezenta de catre fiecare membru, conform partii din contract pe care o vor indeplini.

Cerinta nr.